સભાસદો તથા ગ્રાહકોની સેવામાં સલામતી સાથે પ્રગતિ ના ૭૩ વર્ષ પૂર્ણ કરી ૭૪ વર્ષ માં મંગલ પ્રવેશ ।। ૧૦૦ કરોડ ઉપરાંત ની ડીપોઝીટ ધરાવતી સહકારી બેંક

Estd. 1947

AN ISO 9001:2008 Quality Management System Certified Bank

Website Updated On :

02-03-2021

The acronym “RTGS” stands for Real Time Gross Settlement. RTGS system is a funds transfer mechanism where transfer of money takes place from one bank to another on a “real time” and on “gross” basis. This is the fastest possible money transfer system through the banking channel. Settlement in “real time” means payment transaction is not subjected to any waiting period. The transactions are settled as soon as they are processed. “Gross settlement” means the transaction is settled on one to one basis without bunching with any other transaction. Considering that money transfer takes place in the books of the Reserve Bank of India, the payment is taken as final and irrevocable.

Shree Bharat Bank has a tie up with HDFC Bank for RTGS and the  IFS code is :HDFC0CSBCBL.

Send Inquiry #Feel