બેન્કમાં કોઈપણ પ્રકારના ખાતા ધરવતા ખાતેદારે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાની ગાઈડ લાઈન મુજબ પોતાના મોબાઈલ નંબર, સી-કે.વાય.સી ., નોમિનેશન તથા ઈ-મેલ અપડેટ કરાવવું ફરજીયાત હોઈ તે અંગે બેન્કમાં રુબરું આવી પોતાના ખાતામાં અપડેટ કરાવી જવા વિંનંતી.
સભાસદો તથા ગ્રાહકોની સેવામાં સલામતી સાથે પ્રગતિ ના ૭૫ વર્ષ પૂર્ણ કરી ૭૬ વર્ષ માં મંગલ પ્રવેશ ।। ૧૦૦ કરોડ ઉપરાંત ની ડીપોઝીટ ધરાવતી સહકારી બેંક

Copyrights    2023 All Rights Reserved By Shree Bharat Co - Operative Bank LTD

Estd. 1947

Mail: info@shreebharatbank.com?cc=shreebharatcoopbankltd@yahoo.co.in

Powered By  :  Dalia Web & Soft Solution

Home About Us Services Download Contact Us

AN ISO 9001:2008 Quality Management System Certified Bank

Contact popup Shree Bharat Co-Operative Bank Ltd.  is registered with DICGC

Website Updated On :

17-05-2024

  Registration No. is 17379 | License no: UBD/GJU0035P

Shree Bharat Co-Operative Bank Limited, Vadodara has banking license of Reserve Bank of India, Ahmedabad (license no: UBD/GJU0035P) dtd 18-5-2009. Bank is registered under Gujarat State Co-Operative Credit Societies Act, 1961 (Registration No. is 17379), with an ISO Certificate of Quality Management System (Certificate No: GUJ/Q-1846). Bank currently has more than Rs.  100 crore of deposit. Registered head office of bank is at “Shakar Sadhna” Near Wadi Tower, Wadi, Vadodara.

Bank Offers cash credit by keeping in mind the working capital requirement of clients to meet the gap between Current Assets & Current Liabilities.

Golden Jubilee Celebration

Of

Shree Bharat Co-Operative Bank Ltd

Welcome To Shree Bharat Co-Operative Bank Ltd

Bank provides a specific amount that has a specified repayment schedule and a floating interest rate. Term loans almost  mature between 1 to 10 years.

Bank provides fixed deposit at attractive rate of interest and also offers 0.5%  more interest on senior citizens deposit.

Bank offers the facility of savings and current account at the lowest rate without any hidden charges.

Bank provides a facility to transferee funds from one bank to another electronically.Fund's are immediately credited to the second bank and debited from first. Shree Bharat Bank has a tie up with HDFC Bank for RTGS and the IFSC code is :HDFC0CSBCBL.

Services Provided by Shree Bharat Co-Operative Bank Ltd

Bank provides facility of to all clients(Tax Payers) to make direct E-Payment for all direct taxes, and these facility can be avail from any branch of Shree Bharat Co-Operative Bank Ltd.

Cash Credit For Retail Traders  & Whole Sellers

Offering the most competitive rates and fees

Shree Bharat Co-Operative Bank offers the facility of savings and current account at the lowest rate without any hidden charges applied on it. Saving account can be opened by depositing the minimum amount that is Rs 500 and also provides interest at 2.75% from 1/10/2021, while in Current account the depositing of minimum amount is  2000. Bank also takes care of senior citizen by providing 0.5% more rate of interest on their deposited amount.

In current account, amount can be deposited and withdrawn at any time without giving any notice. It is also suitable for making payments to creditors by using cheques.

Perfect For all merchant account solution

Current Account

The 'saving account' is generally opened in bank by salaried persons or by the persons who have a fixed regular income. This facility is also given to students, senior citizens, pensioners, and so on.

Personal Saving Account

Joint accounts are most likely to be used between relatives, couples or business partners who have a level of familiarity and trust for each other, as this type of account typically allows anyone named on the account to access funds within it.

Joint Account

Apply Loan For Personal / Home / Vehicle

Save  Money Using  Fixed Deposit

Opening An Account

Online Fund Transfer Using RTGS

Paying Government Taxes Online

Download Stuff & Useful Information

To open an account download this Zip Document.

Opening an account Form

Download

To open an account in partnership with  download these form.

Partnership Firm’s Form

Download Our bank fixed deposit & loan schemes.

Fixed Deposit & Loan Scheme

Send Inquiry #Feel

I am glad and happy to know that Shree Bharat Co-op Bank Ltd., Is Celebration its  golden jubilee. Co-operation , Dedication and Flow Less service is like River Ganga which is where small at its origin at gangotri and becomes bigger and bigger . It’s the same spirit of bank and Its employees have toward the development of this Bank.

I bless all the Board of Directors, Staff Members and its costomer at this moment of Golden Jubilee and Will Pray to Lord Swaminarayan for the continuous and smooth development of the Bank.

–Pramukh Swami Maharj Shree

One of the banks of Gujarat having deposit of more the 100 Crore rupees of deposit.

Download Download
View Charges

Know Our Bank Charges

Important Announcement

View All Application Form