સભાસદો તથા ગ્રાહકોની સેવામાં સલામતી સાથે પ્રગતી નાં ૬૭ વર્ષ પૂર્ણ કરી ૬૮ વર્ષ માં મંગલ પ્રવેશ || ૧૦૦ કરોડ ઉપરાંત ની ડીપોઝીટ ધરાવતી સહકારી બેંક

AN ISO 9001:2008 Quality Management System Certified Bank

Opening Of Karelibaug Branch